Spring naar inhoud
14 juni 2021

Warmtenet Sliedrecht volop in ontwikkeling

Sliedrecht zet grote stappen in de ontwikkeling van het warmtenet. In de Vogelbuurt zijn de hoofdleidingen van het warmtenet klaar en in Vogelbuurt-Noord wordt binnenkort de eerste van de vijf 10-hoogflats van Tablis Wonen aangesloten. Daarnaast zijn er gesprekken met particuliere woningeigenaren om te peilen of er interesse is voor aansluiting op het warmtenet. En dat terwijl de plannen voor een warmtenet in Sliedrecht pas vijf jaar geleden vorm kregen. We blikken terug en vooruit met Willy Heussen van energie- en afvalbedrijf HVC.

Duurzame warmtebron

"Tussen Sliedrecht en Papendrecht ligt een strook grond - de driehoek - die heel geschikt is als locatie voor een aardwarmtebron", vertelt Willy Heussen. "Dat was net bekend toen ik in 2018 bij HVC aan de slag ging als manager ontwikkeling en verkoop. Aardwarmte of geothermie is een aantrekkelijke en duurzame warmtebron voor een warmtenet. En zo een duurzame vervanging van aardgas. Maar een warmtenet moet voldoende aansluitingen hebben om het gebruik van aardwarmte mogelijk te maken. Denk aan zo'n 5.000, met een doorkijk naar 10.000 aansluitingen in Sliedrecht en Papendrecht samen."

Samenwerking

Met het oog op een aardgasvrije toekomst denkt HVC daarvoor voldoende vraag te vinden. Ook de gemeente Sliedrecht en woningcorporatie Tablis Wonen hebben interesse in het warmtenet. "Van het begin af aan was er de intentie om samen te werken", zegt Willy. "Dat is heel belangrijk. Zo konden we in 2018 al van start gaan met de aanleg van het warmtenet bij de nieuwbouw en renovatie van woningen in de Staatsliedenbuurt. En met de rijkssubsidie ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijken’ voor de aardgasvrije proeftuin Sliedrecht-Oost konden we ook samen aan de slag in de Vogelbuurt."

Duurzame tussenoplossing via slibverbranding 

Op dit moment draait het warmtenet op een tijdelijke, gasgestookte warmtecentrale. Willy Heussen: "Op termijn schakelen we over naar aardwarmte. Dat duurt nog wel een aantal jaren. In de tussentijd zoeken we ook naar andere duurzame bronnen. We hebben nu subsidie gekregen voor het uitkoppelen van warmte bij onze bestaande centrale, waar zuiveringsslib wordt verwerkt. De warmte die we in dat proces kunnen winnen, is te gebruiken als warmte voor het warmtenet. Hiermee voorkomen we dat waardevolle warmte verloren gaat. Dankzij de subsidie kunnen we een verbinding leggen tussen de slibverwerker in Dordrecht en het warmtenet in Sliedrecht. Zo kunnen we eerder afscheid nemen van de tijdelijke warmtecentrale op gas. En dus sneller verduurzamen."

Samen optrekken bij de aanleg

Aardwarmte is hiermee niet van de baan. HVC gaat verder met de aanleg van het tracé vanaf de driehoek richting Sliedrecht-Oost en de Staatsliedenbuurt. "Dit doen we in nauwe afstemming met de gemeente en Tablis Wonen", geeft Willy aan. "We kijken waar we samen kunnen optrekken in bijvoorbeeld bouw- of herinrichtingsplannen, zodat werkzaamheden op elkaar aansluiten. Doel is altijd om de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken."

Hoofdtracé via Thorbeckelaan

Deze zomer start HVC met de aanleg van de hoofdleiding voor het warmtenet in de Thorbeckelaan, vanaf de Lijsterweg tot aan de Stationsweg. "In 2022 hopen we aan de slag te gaan met de Craijensteijn, aansluitend bij werkzaamheden van de gemeente. Hierover lopen gesprekken met de betrokken partijen, zoals zorginstelling ASVZ. In 2023 is dan de Deltalaan als laatste ontbrekende deel aan de beurt. Daarmee is het hoofdtracé voor het warmtenet gereed. We kunnen dan de verbinding maken met de warmtebron: eerst de warmte via de slibverwerker en later de aardwarmtebron."

Nu overlast, straks een duurzame oplossing

Bij de werkzaamheden in de Thorbeckelaan wordt een groot deel van de leidingen aangelegd met een gestuurde boring (380 meter) onder de grond. Voor een kleiner deel worden er sleuven graven waarin de leidingen worden gelegd en vervolgens aan elkaar gelast. Willy Heussen: "Het is altijd een mooi spektakel om zo’n lange leiding de grond in te zien gaan. Er is gekozen voor een boring omdat hiermee de uitvoeringstijd flink korter is. En we beperken daarmee ook een deel van de overlast. Natuurlijk zorgen we voor een goed omleidingsplan en informeren we omwonenden en inwoners van Sliedrecht over de werkzaamheden. We zijn ons ervan bewust dat de aanleg van het warmtenet veel tijd kost en overlast met zich meebrengt. Maar als het straks eenmaal ligt, heeft Sliedrecht een duurzame warmteoplossing waar je heel lang plezier van hebt."


Willy Heussen

Sliedrecht zet grote stappen in de ontwikkeling van het warmtenet. De eerste 10-hoogflat wordt aangesloten, er zjn gesprekken met woningeigenaren... Toch kregen de plannen pas vijf jaar geleden vorm. We blikken terug en vooruit met Willy Heussen van HVC.